لیست و جزئیات پایان نامه های دفاع شده مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتری دانشگاه تهران - از سال 1377 تا 1395

 

1 آشكارسازي تغييرات هندسي و به روز رساني نقشه ساختمان ها از روي تصاوير هوايي بر مبناي مدلهاي منحني فعال  
2 آناليز كمي پارامترهاي سطح زمين بمنظور برآورد رطوبت سطح خاك شور با استفاده از داده هاي سنجش از دور  
3 Automatic Updating of Road Network Map Using High-Resolution Aerial and LiDAR Imagery<br/>بروز رساني خودكار نقشه شبكه راه‌ها با استفاده از تصاوير هوايي و داده‌هاي لايدار باقدرت تفكيك بالا<br/>  
4 ساده سازي ابرنقطه حاصل از تصاوير چندمنظره فتوگرامتري به منظور بازسازي سه بعدي ساختمان ها<br/>Simplification Of Point Clouds Obtained From Multi View Photogrammetry for 3D Buildings Reconstruction<br/>  
5 Fusion Of High Resolution Satellite Imagery And LIDAR Data For Post-Earthquake To Generate Damage Map Building<br/>ادغام تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا و داده هاي ليدار به منظور تهيه نقشه تخريب ساختمان ها از زلزله<br/>  
6 بهبود الگوريتم SGM جهت استخراج DSM در مناطق شهري از تصاوير استريو ماهواره اي با توان تفكيك بالا  
7 بررسي بهنگام بودن نقشه هاي كاداستر شهري با استفاده از تلفيق سنجش از دور و GIS  
8 ويديو گرامتري با استفاده از قيد حركت دوراني دوربين  
9 بررسي تاثيرتكنيكهاي پيش پردازش در افزايش دقت تناظريابي عكس  
10 بازيافت تصاوير پرتوهاي X آسيب ديده از نويز اتفاقي و خطاي سيستماتيك  
11 ارزيابي تطبيقي تكنيكهاي رقومي در توجيه داخلي و نسبي اتوماتيك Acompartotive Test and evelwetion of automatic digital inner and relative orientation Technigues  
12 ارائه يك روش چند عاملي به منظور تشخيص اتوماتيك ساختمان بر اساس تلفيق داده هاي ارتفاعي و درجات خاكستري ليدار  
13 ارزيابي توانايي روشهاي انترپولاسيون در توليد يك شبكه منظم از ابر نقطه ليدار در مناطق شهري  
14 ارزيابي روش تناظريابي سه بعدي سطوح در هم مرجع سازي خودكار ابرنقاط ليزر اسكنر زميني  
15 كنترل كيفيت ابعادي قطعات صنعتي از طريق مقايسه ابرنقاط اسكن شده با مدل CAD مرجع  
16 تهيه اتوماتيك يك مدل پريزماتيك پيشرفته از ساختمان هاي داراي سقوف مسطح چندلايه با استفاده از لايدار  
17 ارائه يك روش تركيبي به منظور تعيين موقعيت و وضعيت سكوهاي پرنده با استفاده از ادغام اطلاعات سنجنده‌هاي چندگانه  
18 جابجايي سنجي خودكار به روش تصويربرداري فتوگرامتري برد كوتاه  
19 ارزيابي روش هاي كاليبراسيون و برآورد كيفيت هندسي ابر نقاط سنجنده لايدار  
20 Direct Georefrencing of video frame based on RTK observation<br/>زمين مرجع سازي همزمان تصاوير ويدئويي پرنده هاي بدون سرنشين با استفاده از مشاهدات RTK<br/>  
21 ارزيابي روش هاي تناظريابي تصاويري در تصاوير ماهواره اي راداري  
22 ارايه يك روش تصحيح اتمسفري تصاوير سنجش از دور بر مبناي GPS Radio Occultation  
23 ارزيابي روش فتوگرامتري بردكوتاه در مدلسازي سه بعدي اشياء كوچك در كاربرد موزه مجازي<br/>Evaluation of Close Range Photogrammetry For 3D Modeling of Small Objects in Virtual Museum Application<br/>  
24 تعيين جابجايي ناشي از زمين لغزش با استفاده از تصاوير سنجنده ي IRSP5  
25 استخراج تغييرات سه بعدي از روي مدل هاي رقومي با توان تفكيك بالا و به روز رساني مدل هاي رقومي دقيق<br/>3D Change Detection And Updating From High Resolution DSM<br/>  
26 ارزيابي و مقايسه روش هاي كاليبراسيون هندسي سنجنده كينكت مايكروسافت  
27 تلفيق ويديوگرامتري و نقشه برداري كلاسيك در نمايش و برداشت داده هاي مكاني  
28 هم مرجع سازي و تلفيق خودكار تصاوير متوالي عمق به منظور توليد ابر‌نقطه يكپارچه و با كيفيت بالا  
29 ارائه يك روش شي مبنا در ارزيابي كيفيت تصاوير ادغام شده ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا  
30 توليد سريع مدل رقومي ارتفاعي بر مبناي جريان نوري با استفاده از داده هاي ويدئوگرامتري هوايي  
31 ارزيابي روش هاي طبقه بندي جهت استخراج عوارض شهري با استفاده از تصاوير هوايي با قدرت تفكيك مكاني خيلي بالا و لايدار<br/>Evaluation of Urban Features Classification Methods Using Fusion of LIDAR data and Very High Resolution Aerial Image<br/>  
32 خوشه‏بندي داده‏هاي فراطيفي با استفاده از تكنيك بهينه‏سازي خرد جمعي  
33 ارزيابي ميزان تخريب بر مبناي ادغام اطلاعات تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا در سطح تصميم  
34 به روز رساني نقشه راه هاي شهري بر پايه عامل هاي خودكار مبتني بر خردجمعي با استفاده از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا  
35 تلفيق داده هاي تك سنجنده ي كينكت براي مدلسازي سه بعدي بدن انسان  
36 ارزيابي كيفيت ودقت مدل رقومي زمين تهيه شده از تصاوير استريو متعدد  
37 تشخيص و پايش پديده جزر و مد قرمز در منطقه خليج فارس با استفاده از تصاوير ماهواره اي  
38 استفاده از روش گرامر مبنا جهت مدلسازي سه بعدي و استخراج نماي ساختمان با كمك داده هاي ليزر اسكنر دستي<br/>A Grammar-Based Method for 3d Façade Reconstruction of Building Using Handheld Laser Scanner<br/>  
39 بررسي دقت استخراج پارامترهاي هندسي شيب، امتداد و جابجايي در لايه هاي زمين شناسي با استفاده از تصاوير ماهواره اي IRSP5  
40 بهبود خوشه بندي تصاوير ماهواره اي فراطيفي به كمك روش هاي محاسبات هوشمند و آماري  
41 ارائه يك روش بينايي مبناي سماوي به منظور تعيين وضعيت سكوهاي پرنده  
42 طبقه بندي تصاوير فراطيفي سنجش از دور با استفاده از روش AdaBoost با پايه هاي ماشينهاي بردار پشتيبان  
43 كاهش ابعاد تصاوير فراطيفي مبتني بر الگوريتم هاي بهينه سازي خردجمعي  
44 ارزيابي روش نگاشت الگوي سينوسي رقومي با انتقال فاز در بازسازي سه بعدي سطوح  
45 بازسازي سه‌بعدي ساختمان‌ها با استفاده از داده‌هاي ليدار بر مبناي يك روش تركيبي با قدرت تفكيك چندگانه  
46 تعيين سيستم طبقه بندي بهينه به منظور طبقه بندي تصاوير فراطيفي بر مبناي الگوريتم هاي خرد جمعي  
47 طراحي و پياده سازي يك سيستم فتوگرامتري چند دوربينه براي بازسازي سه بعدي زخم بستر  
48 تهيه اتوماتيك نقشه اختلافات در تصاوير برد كوتاه  
49 سرشكني همزمان دسته اشعه تصاوير هوايي رقومي بر مبناي بكارگيري خطــوط و نقــاط  
50 تناظريابي نقاط تصوير با استفاده از تبديل موجك
1 مدلسازي رياضي سنجنده CMOS در فتوگرامتري برد كوتاه بـراي تعييـن ميزان مطابقت شكل قطعات صنعتي با مدل مبنا  
2 استـخـراج عــوارض از داده هـــاي LIDAR  
3 آناليز وضعيت جزر و مدي و تهيه نقشه هاي هم دامنه و هم فاز با استفاده از مشاهدات ماهواره ارتفاع سنجي TOPEX/ POSEIDON  
4 اندازه گيري بدنه خودروبااستفاده ازدوربين هاي متريك وغيرمتريك  
5  
6 تشخيص مسير خط كشي شده با استفاده از تصاوير ويدئويي بر مبناي مفاهيم بينايي كامپيوتري  
7 تشخيص مسير خط كشي شده با استفاده از تصاوير ويدئويي بر مبناي مفاهيم بينايي كامپيوتري  
8 تاثير تكنيك هـاي متفاوت درونيـابي براي حل مشكـل جابجايي زماني (Time Offset) در مثلث بندي هوايي بكمك GPS  
9 طراحي و پياده سازي يك روش --- كمترين مربعات به منظور استخراج داده هاي رقومي زمين با استفاده از تصاوير ماهواره اسپات  
10 تعيين ميزان ناشي از زلزله در شريان هاي حياتي ترابري شهري, با بكارگيري تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا  
11 تعيين ميزان تخريب ناشي از زلزله در ساختمان ها، با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي با قدرت تفكيك بالا  
12 بررسي تاثيرتكنيكهاي پيش پردازش در افزايش دقت تناظريابي عكسي  
13 بازيافت تصاوير پرتوهاي X آسيب ديده از نويز اتفاقي و خطاي سيستماتيك  
14 بررسي بهنگام بودن نقشه هاي كاداستر شهري با استفاده از تلفيق سنجش از دور و GIS  
15 طراحي و پياده سازي يك روش كمترين مربعات به منظور استخراج داده هاي رقومي زمين با استفاده از تصاوير ماهواره اسپات  
16 بررسي خط توليد نقشه هاي 1:25000 پوششي �شور، نحوه طراحي پايگاه توپوگرافي ملي(NTDB) و اتوماسيون در خط توليد سازمان نقشه برداري �شور  
17 ويديو گرامتري با استفاده از قيد حركت دوراني دوربين  
18 فشرده سازي فراكتالي تصاوير و مقايسه آن با ساير روشهاي فشرده سازي تصوير  
19 ارزيابي تاثير توپوگرافي زمين بر دقت هم مرجع نمودن و ادغام تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا  
20 توليد مدل رقومي ارتفاعي زمين از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا با استفاده از روش تناظريابي كمترين مربعات مقيد  
21 طراحي، اجرا، كاليبراسيون و ارزيابي يك سيستم رقومي فتو توتال استيشن  
22 مدلسازي و پياده سازي استريو پانوراما جهت نمايش و اندازه گيري سه بعدي  
23 استخراج اتومبيل از تصاوير ماهواره‌اي با توان تفكيك مكاني بالا با استفاده از الگوريتم Haar-like  
24 تخمين وضعيت سكوهاي پرنده با استفاده از رديابي سماوي  
25 تلفيق داده هاي فراطيفي و مدل رقومي سطح براي طبقه بندي و استخراج عوارض توپوگرافي  
26 ارزيابي بازسازي سه بعدي اشياء كوچك به روش تحليل ميدان نور  
27 مدل‌سازي ساختمان‌هاي پيچيده با استفاده از داده ليزر اسكنر هوايي  
28 جمع آوري اطلاعات سه بعدي سطح زمين با استفاده از سكوهاي پرنده بدون سرنشين فتوگرامتري  
29 استخراج و مدلسازي ساختمان با استفاده از ابر نقاط ليدار در مناطق شهري با پوشش گياهي بالا  
30 پردازش خودكار تصاوير هوايي UAV به منظور كنترل كيفيت و تشكيل بلوك فتوگرامتري  
31 شناسايي و تعيين موقعيت علائم ترافيكي با استفاده از يك سامانه نقشه برداري پويا  
32 اندازه گيري و ارزيابي حجم توده جابه جاشده ناشي از زمين لغزش با استفاده از تصاويرسنجنده ي IRSP5 بدون استفاده از نقاط كنترل زميني

 

 
ارزيابي تطبيقي تكنيكهاي رقومي در توجيه داخلي و نسبي اتوماتيك Acompartotive Test and evelwetion of automatic digital inner and relative orientation Technigues
17B976FF-5B98-49AF-82DB-2F6756B613C9
پایان نامه
رشته عمران فتوگرامتري * غيرفعال
كارشناسي ارشد
1377
كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6 شماره ثبت:19736
 كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:342
انگلیسی

بررسي تاثيرتكنيكهاي پيش پردازش در افزايش دقت تناظريابي عكس
117232EA-D7B6-412C-93B4-31861FD41534
پایان نامه
رشته عمران فتوگرامتري * غيرفعال
كارشناسي ارشد
1378
كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6 شماره ثبت:20523
انگلیسی

بررسي تاثيرتكنيكهاي پيش پردازش در افزايش دقت تناظريابي عكسي
71F4751A-13B5-4060-B183-79E88A1CA3E7
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1378
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:421
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی

بررسي خط توليد نقشه هاي 1:25000 پوششي �شور، نحوه طراحي پايگاه توپوگرافي ملي(NTDB) و اتوماسيون در خط توليد سازمان نقشه برداري �شور
8633B00D-984E-4A12-B286-97EACB378771
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1378
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:428
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی

بررسي بهنگام بودن نقشه هاي كاداستر شهري با استفاده از تلفيق سنجش از دور و GIS
927F5F8A-04CF-4239-9AF0-4060FD9D2BA6
پایان نامه
رشته عمران فتوگرامتري * غيرفعال
كارشناسي ارشد
1379
كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6 شماره ثبت:21790
انگلیسی

بازيافت تصاوير پرتوهاي X آسيب ديده از نويز اتفاقي و خطاي سيستماتيك
7A10ED6A-497F-4CE4-B465-F11C64598C45
پایان نامه
رشته عمران فتوگرامتري * غيرفعال
كارشناسي ارشد
1379
كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6 شماره ثبت:23731
انگلیسی

طراحي و پياده سازي يك روش --- كمترين مربعات به منظور استخراج داده هاي رقومي زمين با استفاده از تصاوير ماهواره اسپات
95029946-68db-46c0-b383-457d619269c6
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1379
كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:34138
 كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:1130
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

بازيافت تصاوير پرتوهاي X آسيب ديده از نويز اتفاقي و خطاي سيستماتيك
89ED83CE-13EA-4B05-8976-A7DC7F4D5387
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1379
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:581
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی

بررسي بهنگام بودن نقشه هاي كاداستر شهري با استفاده از تلفيق سنجش از دور و GIS
038A9EED-5863-4041-B6B2-3957714F0055
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1379
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:515
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی

طراحي و پياده سازي يك روش كمترين مربعات به منظور استخراج داده هاي رقومي زمين با استفاده از تصاوير ماهواره اسپات
FF21D016-FFC1-428B-A3B7-040A7339ED25
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1379
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:1130
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

ويديو گرامتري با استفاده از قيد حركت دوراني دوربين
C2DC6B25-7C30-4DCC-BEFC-FE91DF93972F
پایان نامه
رشته عمران فتوگرامتري * غيرفعال
كارشناسي ارشد
1380
كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6 شماره ثبت:24204
انگلیسی

ويديو گرامتري با استفاده از قيد حركت دوراني دوربين
171DA3E2-6ADD-4090-971C-AF67F0D05EFA
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1380
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:588
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی

تناظريابي نقاط تصوير با استفاده از تبديل موجك
1FB29778-F3C2-4429-81F3-5E5D3C9D87F7
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1381
كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6 شماره ثبت:25117
 كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:635
انگلیسی

تهيه اتوماتيك نقشه اختلافات در تصاوير برد كوتاه
73A0CF05-6FA8-4257-9297-300B72F6ACBD
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1382
كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6 شماره ثبت:26361
 كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:686
انگلیسی

آناليز وضعيت جزر و مدي و تهيه نقشه هاي هم دامنه و هم فاز با استفاده از مشاهدات ماهواره ارتفاع سنجي TOPEX/ POSEIDON
08385BC7-3743-4B73-9A4F-010FC951A462
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1382
كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6 شماره ثبت:26869
 كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:721
انگلیسی

اندازه گيري بدنه خودروبااستفاده ازدوربين هاي متريك وغيرمتريك
B5419148-BC98-45F1-A96C-D432729CD232
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1382
كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6 شماره ثبت:26302
 كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:681
انگلیسی

تاثير تكنيك هـاي متفاوت درونيـابي براي حل مشكـل جابجايي زماني (Time Offset) در مثلث بندي هوايي بكمك GPS
A4DDD196-7DBA-4919-B98D-7DEED2B24D7C
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1382
كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6 شماره ثبت:26557
 كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:699
انگلیسی

فشرده سازي فراكتالي تصاوير و مقايسه آن با ساير روشهاي فشرده سازي تصوير
511C7F76-D131-4E29-8731-817FE885BDC2
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1382
كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6 شماره ثبت:27406
 كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:754
انگلیسی

طراحي و پياده سازي يك سيستم فتوگرامتري چند دوربينه براي بازسازي سه بعدي زخم بستر
DF0F9393-E12B-4D20-B5B1-A3AB680DBFEE
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
دكتري تخصصي
1384
كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6 شماره ثبت:30610
 كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:920
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

سرشكني همزمان دسته اشعه تصاوير هوايي رقومي بر مبناي بكارگيري خطــوط و نقــاط
F28C1833-93B7-470D-B318-27D3796D097C
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1384
كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6 شماره ثبت:30845
 كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:938
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

مدلسازي رياضي سنجنده CMOS در فتوگرامتري برد كوتاه بـراي تعييـن ميزان مطابقت شكل قطعات صنعتي با مدل مبنا
B43B332E-E5C6-4D42-92E3-12E8E1DA240A
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1384
كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6 شماره ثبت:30853
 كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:940
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

استـخـراج عــوارض از داده هـــاي LIDAR
EE150CFC-8E1D-4BB7-B10F-138CA9DF9680
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1384
كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6 شماره ثبت:30852
 كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:939
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

0b6595ff-8f22-4c69-9d36-596d74f74756
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1385
انگلیسی

تشخيص مسير خط كشي شده با استفاده از تصاوير ويدئويي بر مبناي مفاهيم بينايي كامپيوتري
faa3d666-d2d4-453f-b4a0-235df792d0cc
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
دكتري تخصصي
1385
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:1111
انگلیسی

تشخيص مسير خط كشي شده با استفاده از تصاوير ويدئويي بر مبناي مفاهيم بينايي كامپيوتري
1e9eda13-524e-4352-b59f-c28675f59a44
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
دكتري تخصصي
1385
كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:33927
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

تعيين ميزان ناشي از زلزله در شريان هاي حياتي ترابري شهري, با بكارگيري تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا
77b4dddb-e296-4e68-83b4-8e4d30a87459
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1386
كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:36545
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

توليد مدل رقومي ارتفاعي زمين از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا با استفاده از روش تناظريابي كمترين مربعات مقيد
7df7b43d-2f06-4b88-8750-c9f73685ab04
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1388/12/10
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:1751
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:44594
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

ارزيابي روش تناظريابي سه بعدي سطوح در هم مرجع سازي خودكار ابرنقاط ليزر اسكنر زميني
a3905a28-e660-44e0-895f-81c86bab8eea
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1389/07/03
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:1851
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:46608
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

طراحي، اجرا، كاليبراسيون و ارزيابي يك سيستم رقومي فتو توتال استيشن
581a3328-79bd-4e8f-8081-34db306714cc
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1389/07/03
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:1857
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:46855
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

ارزيابي توانايي روشهاي انترپولاسيون در توليد يك شبكه منظم از ابر نقطه ليدار در مناطق شهري
d37066b4-816a-499a-8ccf-f07edf3bfc7a
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1389/12/08
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:1798
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:45437
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

بازسازي سه‌بعدي ساختمان‌ها با استفاده از داده‌هاي ليدار بر مبناي يك روش تركيبي با قدرت تفكيك چندگانه
52f8a276-d50b-48e5-8999-0ef8171117d8
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
دكتري تخصصي
1390/12/03
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2443
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:59398
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

ارزيابي روش نگاشت الگوي سينوسي رقومي با انتقال فاز در بازسازي سه بعدي سطوح
adb85b2d-f5b5-440c-9cc0-d3caea1e69b7
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1390/12/10
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2367
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:58449
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

ارزيابي روش هاي كاليبراسيون و برآورد كيفيت هندسي ابر نقاط سنجنده لايدار
4131b5a2-7066-439b-bd88-f33be7fa0d7a
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1391/07/02
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2318
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:57525
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

ارايه يك روش تصحيح اتمسفري تصاوير سنجش از دور بر مبناي GPS Radio Occultation
cf77643a-dcef-4419-8308-bc51d2521c54
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1391/07/04
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2512
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:60514
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

جمع آوري اطلاعات سه بعدي سطح زمين با استفاده از سكوهاي پرنده بدون سرنشين فتوگرامتري
c68a1410-3842-4ba5-87d9-4b97cd05fea5
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1391/07/04
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:2214
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:55447
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

ارزيابي ميزان تخريب بر مبناي ادغام اطلاعات تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا در سطح تصميم
75f96904-7ada-42ae-8ad2-fe934c720a06
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
دكتري تخصصي
1391/12/10
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2337
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:58073
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

به روز رساني نقشه راه هاي شهري بر پايه عامل هاي خودكار مبتني بر خردجمعي با استفاده از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا
fe281ac2-f160-45e2-aa34-7fa0bf970729
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
دكتري تخصصي
1391/12/10
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2338
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:58069
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

طبقه بندي تصاوير فراطيفي سنجش از دور با استفاده از روش AdaBoost با پايه هاي ماشينهاي بردار پشتيبان
55fd5f76-dbaa-4cd3-b1e2-09d7e5169172
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
دكتري
1392/011/08
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2731
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:64598
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

ارزيابي روش هاي تناظريابي تصاويري در تصاوير ماهواره اي راداري
bdb25481-f6e6-4744-ae6f-f9702213018e
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1392/04/02
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2378
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:58698
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

كنترل كيفيت ابعادي قطعات صنعتي از طريق مقايسه ابرنقاط اسكن شده با مدل CAD مرجع
91e5c389-6850-4ce4-9ad8-78eab654b2c5
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1392/06/12
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2506
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:60513
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

ارزيابي و مقايسه روش هاي كاليبراسيون هندسي سنجنده كينكت مايكروسافت
8ef9795f-2731-4561-a358-fd984c679a32
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1392/06/12
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2507
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:60525
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

پردازش خودكار تصاوير هوايي UAV به منظور كنترل كيفيت و تشكيل بلوك فتوگرامتري
207328fd-c635-4cd2-9890-a1d885dee623
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1392/06/13
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2530
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:60737
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

تلفيق ويديوگرامتري و نقشه برداري كلاسيك در نمايش و برداشت داده هاي مكاني
c295efae-e802-4ee7-8321-b721d4fd33ab
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1393/06/02
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2776
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:65551
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

جابجايي سنجي خودكار به روش تصويربرداري فتوگرامتري برد كوتاه
bf8e32ce-0ffe-4df0-94ca-35620f3655a8
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1393/06/04
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2784
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:65520
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

هم مرجع سازي و تلفيق خودكار تصاوير متوالي عمق به منظور توليد ابر‌نقطه يكپارچه و با كيفيت بالا
d9043252-d0af-41b4-9ed9-47071570629d
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1393/06/04
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2787
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:65212
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

تخمين وضعيت سكوهاي پرنده با استفاده از رديابي سماوي
f2e24b4f-a8d7-406c-898f-d7e7a56cd1aa
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1393/06/11
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2733
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:64658
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

ارائه يك روش بينايي مبناي سماوي به منظور تعيين وضعيت سكوهاي پرنده
149c9f64-9519-4386-b052-fc06e532d252
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1393/06/11
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2730
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:64713
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

بهبود خوشه بندي تصاوير ماهواره اي فراطيفي به كمك روش هاي محاسبات هوشمند و آماري
344f39e9-eaab-4804-808b-e1f80bdcd96f
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
دكتري تخصصي
1393/12/11
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2919
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:67829
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

ارزيابي كيفيت ودقت مدل رقومي زمين تهيه شده از تصاوير استريو متعدد
f1a2ff00-ce04-4dcf-9a04-d1c27031ab74
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1394/06/02
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:3047
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:70123
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

تلفيق داده هاي فراطيفي و مدل رقومي سطح براي طبقه بندي و استخراج عوارض توپوگرافي
9a104669-9366-4676-884f-9cc565ff43ab
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1394/06/07
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:3130
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:71900
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

 

مدل‌سازي ساختمان‌هاي پيچيده با استفاده از داده ليزر اسكنر هوايي
68e1d62a-2896-40f3-87c0-b49bac52f8d4
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1394/06/08
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:3004
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:69524
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

استخراج و مدلسازي ساختمان با استفاده از ابر نقاط ليدار در مناطق شهري با پوشش گياهي بالا
7bc2614d-5bc1-4759-8c6c-b2812ad59ba6
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1394/06/11
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:3003
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:69559
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

بهبود الگوريتم SGM جهت استخراج DSM در مناطق شهري از تصاوير استريو ماهواره اي با توان تفكيك بالا
0a416b16-d47b-4bc1-bc3c-c2225e0f0fdf
پایان نامه
گرايش فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1394/11/05
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:3269
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:75389
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

آناليز كمي پارامترهاي سطح زمين بمنظور برآورد رطوبت سطح خاك شور با استفاده از داده هاي سنجش از دور
d7a60d20-f1a9-4cb3-b5af-c81670445d8a
پایان نامه
گرايش فتوگرامتري
دكتري
1395/06/07
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:3288
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:75809
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

ساده سازي ابرنقطه حاصل از تصاوير چندمنظره فتوگرامتري به منظور بازسازي سه بعدي ساختمان ها<br/>Simplification Of Point Clouds Obtained From Multi View Photogrammetry for 3D Buildings Reconstruction<br/>
ecf6ae77-3d6b-4cdf-8642-d6dcd70fb847
پایان نامه
گرايش فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1395/06/09
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:3284
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:76526
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

استخراج تغييرات سه بعدي از روي مدل هاي رقومي با توان تفكيك بالا و به روز رساني مدل هاي رقومي دقيق<br/>3D Change Detection And Updating From High Resolution DSM<br/>
cebb4427-2d85-48e1-87ba-b2f0fe77e409
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1395/06/13
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:3367
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:77082
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

ارزيابي روش هاي طبقه بندي جهت استخراج عوارض شهري با استفاده از تصاوير هوايي با قدرت تفكيك مكاني خيلي بالا و لايدار<br/>Evaluation of Urban Features Classification Methods Using Fusion of LIDAR data and Very High Resolution Aerial Image<br/>
cc8429cb-ddb0-4e31-91f3-86490c12f648
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1395/06/13
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:3404
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:77663
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

استفاده از روش گرامر مبنا جهت مدلسازي سه بعدي و استخراج نماي ساختمان با كمك داده هاي ليزر اسكنر دستي<br/>A Grammar-Based Method for 3d Façade Reconstruction of Building Using Handheld Laser Scanner<br/>
41146c20-0ce0-4166-9eba-f606c58de251
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1395/06/13
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:3405
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:77644
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

تعيين ميزان تخريب ناشي از زلزله در ساختمان ها، با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي با قدرت تفكيك بالا
d858d4c7-064d-41c8-9b2d-36b567c3f7d6
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1386/06/14
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:1297
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:36553
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

ارزيابي روش فتوگرامتري بردكوتاه در مدلسازي سه بعدي اشياء كوچك در كاربرد موزه مجازي<br/>Evaluation of Close Range Photogrammetry For 3D Modeling of Small Objects in Virtual Museum Application<br/>
ad8b4f8a-8a0a-4805-8ed9-2ecb63a2efe3
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1395/06/14
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:3387
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:77405
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

Direct Georefrencing of video frame based on RTK observation<br/>زمين مرجع سازي همزمان تصاوير ويدئويي پرنده هاي بدون سرنشين با استفاده از مشاهدات RTK<br/>
d6517f21-d880-42bb-b932-807d4778e3be
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1395/06/15
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:3421
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:77766
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

Fusion Of High Resolution Satellite Imagery And LIDAR Data For Post-Earthquake To Generate Damage Map Building<br/>ادغام تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا و داده هاي ليدار به منظور تهيه نقشه تخريب ساختمان ها از زلزله<br/>
2a42cbba-a277-43eb-aba7-5c1b73e5718f
پایان نامه
گرايش فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1395/06/15
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:3337
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:76574
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

ارائه يك روش شي مبنا در ارزيابي كيفيت تصاوير ادغام شده ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا
a53ebb5f-337c-4ec5-8cd2-353aaa320c13
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
دكتري تخصصي
1392/10/17
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2540
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:60853
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

ارزيابي بازسازي سه بعدي اشياء كوچك به روش تحليل ميدان نور
9c201cd9-014e-4c09-b8eb-8d340c7634b5
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1393/06/18
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2933
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:69883
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

آشكارسازي تغييرات هندسي و به روز رساني نقشه ساختمان ها از روي تصاوير هوايي بر مبناي مدلهاي منحني فعال
edbee13b-6aeb-4e92-b6c3-3941aeb77c34
پایان نامه
گرايش فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1394/03/19
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:3008
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:69558
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

شناسايي و تعيين موقعيت علائم ترافيكي با استفاده از يك سامانه نقشه برداري پويا
4161c69c-0750-4d99-baf4-4c0b063f332b
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1390/09/19
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:2010
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:50574
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

خوشه‏بندي داده‏هاي فراطيفي با استفاده از تكنيك بهينه‏سازي خرد جمعي
c3595fb0-c59e-4a98-9dae-b981bb8a6451
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1389/10/21
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:1893
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:47597
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

ارائه يك روش چند عاملي به منظور تشخيص اتوماتيك ساختمان بر اساس تلفيق داده هاي ارتفاعي و درجات خاكستري ليدار
ea4ad8ac-8021-430f-846c-b30e71fc9c2a
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1388/09/24
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:1671
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:43528
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

تلفيق داده هاي تك سنجنده ي كينكت براي مدلسازي سه بعدي بدن انسان
8f4a870a-f50e-4803-9b82-d384511d64bf
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1394/05/24
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:3013
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:69703
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

تهيه اتوماتيك يك مدل پريزماتيك پيشرفته از ساختمان هاي داراي سقوف مسطح چندلايه با استفاده از لايدار
66f7ba47-af70-45c1-a32f-7d9c1ff41699
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1392/10/25
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2600
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:62098
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

استخراج اتومبيل از تصاوير ماهواره‌اي با توان تفكيك مكاني بالا با استفاده از الگوريتم Haar-like
c7d93d41-1b67-4608-a132-77e4ca1e0d25
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1394/06/25
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:TA 445
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:71854
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

تعيين جابجايي ناشي از زمين لغزش با استفاده از تصاوير سنجنده ي IRSP5
0628acee-f720-4de5-873f-3b17f30f2c1a
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1391/10/26
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2310
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:57368
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

ارزيابي تاثير توپوگرافي زمين بر دقت هم مرجع نمودن و ادغام تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا
3a864c90-7119-4631-8bdd-1a87163df2b3
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1388/11/27
كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:43935
 كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:1715
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

مدلسازي و پياده سازي استريو پانوراما جهت نمايش و اندازه گيري سه بعدي
e808aef1-0c01-47ef-a553-8e360fb9fe09
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1390/11/29
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:2128
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:53174
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

ارائه يك روش تركيبي به منظور تعيين موقعيت و وضعيت سكوهاي پرنده با استفاده از ادغام اطلاعات سنجنده‌هاي چندگانه
377b7f1f-bf41-4014-a4e5-2bb6eb8a247a
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1391/01/29
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:2105
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:52280
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

Automatic Updating of Road Network Map Using High-Resolution Aerial and LiDAR Imagery<br/>بروز رساني خودكار نقشه شبكه راه‌ها با استفاده از تصاوير هوايي و داده‌هاي لايدار باقدرت تفكيك بالا<br/>
f7bc5a09-ec65-4b16-96be-789292d3f518
پایان نامه
گرايش فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1395/03/29
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:3297
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:75941
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

كاهش ابعاد تصاوير فراطيفي مبتني بر الگوريتم هاي بهينه سازي خردجمعي
0aa4b541-36b7-4ddc-8403-4141a6236152
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1389/11/30
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:2016
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:50671
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

تعيين سيستم طبقه بندي بهينه به منظور طبقه بندي تصاوير فراطيفي بر مبناي الگوريتم هاي خرد جمعي
5b8aa7c8-c738-4cc6-bf03-0d6c56d255a4
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1389/11/30
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:1964
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:49642
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

اندازه گيري و ارزيابي حجم توده جابه جاشده ناشي از زمين لغزش با استفاده از تصاويرسنجنده ي IRSP5 بدون استفاده از نقاط كنترل زميني
512a8440-5cb3-4b8e-ab65-52349d208ab6
پایان نامه
رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1394/09/30
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:3117
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:71786
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

توليد سريع مدل رقومي ارتفاعي بر مبناي جريان نوري با استفاده از داده هاي ويدئوگرامتري هوايي
c968ff80-8bce-44bf-8a4e-c18546cc4e0c
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1392/06/31
كتابخانه مركزي پرديس 2 فني شماره ثبت:2516
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:60526
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

بررسي دقت استخراج پارامترهاي هندسي شيب، امتداد و جابجايي در لايه هاي زمين شناسي با استفاده از تصاوير ماهواره اي IRSP5
eff45d40-1e6f-4fe8-9207-7be552deaaba
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1390/6/27
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:2020
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:50615
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی

تشخيص و پايش پديده جزر و مد قرمز در منطقه خليج فارس با استفاده از تصاوير ماهواره اي
d8029df2-8b8f-42d5-8fd5-04e096305268
پایان نامه
مهندسي عمران-فتوگرامتري
كارشناسي ارشد
1389/9/14
كتابخانه پرديس 2 فني شماره ثبت:2008
 كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني شماره ثبت:50366
انگلیسی
باز کردن چکیده فارسی
باز کردن چکیده انگلیسی