شماره نشريه

شماره بخشنامه

عنوان نشريه فارسي

Caption

تاريخ ابلاغ

 

58167

 

راهنماي تهيه گزارش توجيه طرح هاي راهسازي

 

1386/04/27

0207

177771/101

دستورالعمل استفاده از امولسيونهاي قيري در راهسازي

Asphalt Emulsion Code for Road Construction

1381/09/30

0076

 

مجموعه راهنماي تجزيه واحد قيمتهاي واحد کارهاي ساختماني وراهسازي (قسمت اول)

 

1356/09/01

0073

 

تجزيه و تحليل هزينه کارهاي ساختماني و راهسازي (بخش عمليات خاکي با وسايل مکانيکي)

 

1356/06/01

0075

 

برنامه کامپيوتري مربوط به آناليز قيمت کارهاي ساختماني و راهسازي

 

1355/07/01

0043

 

تجزيه و تحليل هزينه کارهاي ساختماني و راهسازي (بخش کاشي کاري ، سراميک کاري، فرش کف و عايق کاري)

 

1353/12/01

0031

 

تجزيه و تحليل هزينه کارهاي ساختماني و راهسازي (بخش اندودها، قرنيزها و بندکشي)

 

1353/04/01

0015

 

تجزيه و تحليل هزينه کارهاي ساختماني و راهسازي (بخش تعيين هزينه ساعتي ماشينهاي راهسازي)

 

1352/06/01

0014

 

تجزيه و تحليل هزينه کارهاي ساختماني و راهسازي (بخش کارهاي آجري)

 

1352/03/01

0288

113445/101

آيين نامه طرح هندسي راه آهن

Railway Geometric Design Code

1383/06/24

0196

54/5455_102/6510

آيين نامه طرح هندسي راه روستايي

Rural Road Code

1378/01/15

0161

 

آيين نامه طرح هندسي راهها

 

1375/11/09

0085

 

معيارهاي طرح هندسي راههاي اصلي و فرعي

 

1365/01/01

0086

 

معيارهاي طرح هندسي راههاي روستايي

 

1364/12/21

0088

 

چکيده اي از طرح هندسي راهها و تقاطع‌ها

 

1364/12/21

 

 

 

[بازگشت به صفحه اصلی] [کتابها و جزوات] [نقشه برداری] [اخبار]