تجربه من در اين چند سال نشان داد که در دنیای مجازی و اینترنت افراد و مجموعه ای که وب سایت به روز و فعال نداشته باشد عملاً وجود ندارد!    دکتر رامین کيامهر


وب سايت شخصی فريد اسماعيلی - وضوح تصوير نرمال برای مشاهده صفحات اين وب سايت  768 * 1024- مطالب و مقالات اين وب سايت به طور ميانگين هر 2 هفته يک بار به روز رسانی می گردند


 

لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری گرایش های مختلف نقشه برداری دانشگاه تهران

لیست زیر شامل شامل اطلاعات مربوط به اکثر پایان نامه های گرایش های GIS، RS ، Photogrammetry، Geodesy و Hydrography مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری گروه نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران می باشد. با کلیک بر روی عناوین پایان نامه ها، می توانید به جزئیات بیشتر در خصوص این پایان نامه ها دسترسی داشته باشید. همچنین با کلیک بر روی عناوین، در صفحه باز شده امکان دسترسی به فایل pdf شامل 15 صفحه اول از پایان نامه ها (چکیده و فهرست مطالب) در اغلب آنها وجود دارد. ضمناً این لیست بر اساس سال دفاع از پایان نامه مرتب شده است.

 

 

عنوان اصلي

مدلسازي فرآيندهاي سيستماتيك در سيستم اطلاعات جغرافيايي

پدیدآور

معقولي,هومن

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1377

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 19408 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 338 بازیابی: TA 2 )


عنوان اصلي

بررسي روشهاي تكميل و بازنگري نقشه هاي كادااستر تهيه شده بروش فتوگرامتري

پدیدآور

اعتمادي,مهدي

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1377

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 19642 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 339 بازیابی: TA 3 )


عنوان اصلي

ارزيابي تطبيقي تكنيكهاي رقومي در توجيه داخلي و نسبي اتوماتيك Acompartotive Test and evelwetion of automatic digital inner and relative orientation Technigues

پدیدآور

معافي پور,شهرام

گرايش

رشته عمران فتوگرامتري * غيرفعال

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1377

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 342 بازیابی: TA 6 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 19736 )


عنوان اصلي

بررسي كارايي دوربين هاي غير متريك در فتوگرامتري معماري

پدیدآور

ماليان, عباس

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1377

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 20521 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 422 بازیابی: TA 16 )


عنوان اصلي

تشخيص اتوماتيك ساختمانها از تصاوير هوايي

پدیدآور

سعادت سرشت,محمد

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1377

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 337 بازیابی: TA 1 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 19119 )


عنوان اصلي

طراحي وپياده سازي روابط توپولوژيك در GIS سه بعدي

پدیدآور

صفري هجوم آبادي,عبدالرضا

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1377

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 341 بازیابی: TA 5 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 19680 )


عنوان اصلي

طراحي و پياده سازي يك DSP ارزان قيمت

پدیدآور

مومني,مهدي

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1377

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 18863 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 419 بازیابی: TA 13 )


عنوان اصلي

بررسي روشهاي Antialiasing در تصاوير رقومي مايل

پدیدآور

خوش الهام,كورش

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1378

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 427 بازیابی: TA 21 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 21188 )


عنوان اصلي

پياده سازي يك روند توجيه داخلي اتوماتيك

پدیدآور

روانبخش, مهدي

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1378

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 423 بازیابی: TA 17 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 20527 )


عنوان اصلي

پياده سازي يك روند توجيه نسبي اتوماتيك

پدیدآور

الماسي,هومن

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1378

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 424 بازیابی: TA 18 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 20607 )


عنوان اصلي

بهبود ژئوئيد محلي با تلفيق ژئوئيد جاذبي و ايستگاههاي ترازيابي GPS

پدیدآور

حيدري,عادل

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1378

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 414 بازیابی: TA 8 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 19958 )


عنوان اصلي

تقريب مرتبه بالاتر در كرئل انتگرال استوكس و نوسان جاذبه هلمرت و كاربرد آنها در روش استوكس هلمرت

پدیدآور

مقتصدآذر,خسرو

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1378

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 340 بازیابی: TA 4 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 19654 )


عنوان اصلي

بهينه سازي تهيه نقشه 500: اكاداستر به روش فتوگرامتري در ايران با تاكيد برمدلسازي منطقه مرده (Dcad Area)

پدیدآور

حيدري شريف آبادي,حسن

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1378

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 413 بازیابی: TA 7 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 19880 )


عنوان اصلي

بررسي مشخصه هاي زماني خطاي Multipath درسيستم تعيين موقعيت جهاني (GPS) و ارائه يك مدل تجربي براي آن

پدیدآور

حودكي,غلامرضا

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1378

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 425 بازیابی: TA 19 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 20609 )


عنوان اصلي

ارزيابي يك سيستم تعيين موقعيت آني DGPS براساس مشاهده كد C/A

پدیدآور

جمور,يحيي

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1378

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 416 بازیابی: TA 10 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 20105 )


عنوان اصلي

بررسي اثر خطاي ترو پوسفر در تعيين موقعيت نسبي سيستم تعيين موقعيت ماهوره اي GPS

پدیدآور

بيروديان,سهيل

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1378

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 418 بازیابی: TA 12 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 20225 )


عنوان اصلي

ارائه يك مدل محلي جهت محاسبه اثر يونوسفي براي استفاده كنندگان گيرنده هاي تك فركانسهGPS

پدیدآور

سلطانپور,علي

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1378

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 417 بازیابی: TA 11 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 20230 )


عنوان اصلي

نگرشي بر روشهاي اصلاح انتگرال استوكس

پدیدآور

معتق,مهدي

گرايش

گروه نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1378

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 426 بازیابی: TA 20 )


عنوان اصلي

بررسي خط توليد نقشه هاي 1:25000 پوششي �شور، نحوه طراحي پايگاه توپوگرافي ملي(NTDB) و اتوماسيون در خط توليد سازمان نقشه برداري �شور

پدیدآور

پهلوان منشاد,عبدالسعيد

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1378

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 428 بازیابی: TA 22 )


عنوان اصلي

بررسي تاثيرتكنيكهاي پيش پردازش در افزايش دقت تناظريابي عكسي

پدیدآور

ايازي,سيدمحمد

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1378

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 421 بازیابی: TA 15 )


عنوان اصلي

برآوردمولفه هاي واريانس در شبكه هاي ژئو دتيكي

پدیدآور

نفيسي,وهاب

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1378

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 420 بازیابی: TA 14 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 20309 )


عنوان اصلي

ارزيابي تصحيح هندسي تصاوير ماهواره اي TM با استفاده از GPS

پدیدآور

شاماني,فتح الله

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1378

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 415 بازیابی: TA 9 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 20028 )


عنوان اصلي

بررسي تاثيرتكنيكهاي پيش پردازش در افزايش دقت تناظريابي عكس

پدیدآور

ايازي,محمد

گرايش

رشته عمران فتوگرامتري * غيرفعال

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1378

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 20523 )


عنوان اصلي

نگرشي بر روشهاي اصلاح انتگرال استوكس

پدیدآور

محقق, مهدي

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1378

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 20741 )


عنوان اصلي

طراحي و اجراي برنامه سرشكني مشاهدات GPS به روش ديفرانسيلي مرتبه سوم

پدیدآور

ابراهيمي,حميد

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1378

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 20233 )


عنوان اصلي

بررسي امكان استفاده از قابليتهاي سيستم اطلاعات مكاني شبكه اي در پيداكردن بهترين مسير

پدیدآور

شفيعي,سعيد

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1379

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 21791 )


عنوان اصلي

بررسي اثرات مستقيم و غير مستقيم توبرگرافي با روابط انتگرالي و هارمونيكهاي كروي در تعيين دقيق ژئوئيد

پدیدآور

فروغي,رضا

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1379

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 21877 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 517 بازیابی: TA 29 )


عنوان اصلي

استفاده از پايگاه داده كاداستر رقومي (DCDB) براي مقاصد مالياتي (كاداسترمالي)

پدیدآور

حسني,محمد

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1379

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 21789 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 516 بازیابی: TA 28 )


عنوان اصلي

بررسي معايب و مزاياي سيستمهاي فتوگرامتري رقومي و مقايسه نتايج عملي يك نمونه از آنها باسيستمهاي تحليلي

پدیدآور

ايزدي,محمدرضا

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1379

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 23088 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 575 بازیابی: TA 34 )


عنوان اصلي

استفاده از مدلهاي جهاني جاذبي در تعيين ژئوئيد و تصحيحات توپوگرافي

پدیدآور

مهدوي پور,حسين

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1379

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 21674 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 513 بازیابی: TA 24 )


عنوان اصلي

بررسي و حل ابهام مشاهدات فاز موج حاصل در تعيين موقعيت نسبي دقيق با QPS و ارائه روش كمترين مربعات LAMBDA به عنوان روشي بهينه

پدیدآور

پوبان,جمشيد

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1379

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 22583 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 519 بازیابی: TA 31 )


عنوان اصلي

بررسي تغيير شكل ارتفاعي گسل شمال تهران با مشاهدات ترازيابي دقيق و مشاهدات تلفيقي ماهواره هاي GPS وترازيابي دقيق

پدیدآور

جمالي,صادق

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1379

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 22749 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 520 بازیابی: TA 32 )


عنوان اصلي

طراحي و پياده سازي يك روش --- كمترين مربعات به منظور استخراج داده هاي رقومي زمين با استفاده از تصاوير ماهواره اسپات

پدیدآور

وفادي,محمدصادق

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1379

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 34138 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1130 بازیابی: TA 131 )


عنوان اصلي

بازيافت تصاوير پرتوهاي X آسيب ديده از نويز اتفاقي و خطاي سيستماتيك

پدیدآور

اورنگي, محمدحسن

گرايش

رشته عمران فتوگرامتري * غيرفعال

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1379

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 23731 )


عنوان اصلي

استخراج عوارض خطي از تصاوير ماهواره اي SPOT

پدیدآور

فرهاديان,ابوالفضل

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1379

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 21680 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 514 بازیابی: TA 25 )


عنوان اصلي

بررسي بهنگام بودن نقشه هاي كاداستر شهري با استفاده از تلفيق سنجش از دور و GIS

پدیدآور

پيوندي,علي اصغر

گرايش

رشته عمران فتوگرامتري * غيرفعال

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1379

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 21790 )


عنوان اصلي

بررسي اثر مستقيم توپوگرافي با روش تبديل سريع فوريه دوبعدي

پدیدآور

رنجبرلالائي,محمد

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1379

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 21492 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 512 بازیابی: TA 23 )


عنوان اصلي

تعيين موقعيت لحظه اي با GPS به كمك فيلتر كالمن با استفاده از فرآيند گوس- ماركوف براي نويزهاي كوروليشن دار

پدیدآور

خسروي راد, فريدون

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1379

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 22402 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 518 بازیابی: TA 30 )


عنوان اصلي

طراحي و پياده سازي يك روش كمترين مربعات به منظور استخراج داده هاي رقومي زمين با استفاده از تصاوير ماهواره اسپات

پدیدآور

وفائي,محمد صادق

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1379

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1130 بازیابی: TA 131 )


عنوان اصلي

بررسي بهنگام بودن نقشه هاي كاداستر شهري با استفاده از تلفيق سنجش از دور و GIS

پدیدآور

پيوندي,علي اصغر

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1379

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 515 بازیابی: TA 27 )


عنوان اصلي

بازيافت تصاوير پرتوهاي X آسيب ديده از نويز اتفاقي و خطاي سيستماتيك

پدیدآور

اورنگي,محمدحسن

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1379

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 581 بازیابی: TA 40 )


عنوان اصلي

استخراج اتوماتيك راههاي از تصاوير هوايي بزرگ تا متوسط مقياس و تصاوير فضايي با توان تفكيك بالا

پدیدآور

اميني,جلال

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

دکتری تخصصی

تاریخ دفاع

1380

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 23043 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 574 بازیابی: TA 33 )


عنوان اصلي

ويديو گرامتري با استفاده از قيد حركت دوراني دوربين

پدیدآور

ستوده,سهيل

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1380

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 588 بازیابی: TA 47 )


عنوان اصلي

بررسي كاربردي روشهاي تلفيق تصاوير ماهواره اي SPOT-PAN و Landsat- TM

پدیدآور

حسيني,سعيد

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1380

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 23155 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 576 بازیابی: TA 35 )


عنوان اصلي

تشخيص و بازسازي اتوماتيك اشياء سه بعدي با استفاده از مفاهيم هوش مصنوعي و تئوري ادغام

پدیدآور

صمدزادگان,فرهاد

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1380

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 24001 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 587 بازیابی: TA 46 )


عنوان اصلي

آشكارسازي پديده جهش فاز در مشاهدات ماهواره اي GPS با استفاده از تبدلات موحك (Waveiet)

پدیدآور

صالحي,مهرداد

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1380

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 23720 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 580 بازیابی: TA 39 )


عنوان اصلي

تعيين توپوگرافي سطح دريا بوسيله روش LoCal- Respgnse باكار برد در خليج فارس

پدیدآور

صلواتي زاده,محمدرضا

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1380

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 23476 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 579 بازیابی: TA 38 )


عنوان اصلي

ارزيابي و پياده سازي روش كمترين مربعات توافقي در تشخيص نقاط منتاظرتصاوير استريو

پدیدآور

غيورمنش,شاهين

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1380

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 23734 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 582 بازیابی: TA 41 )


عنوان اصلي

توليد اتوماتيك مدل رقومي زمين از يك تصوير با استفاده از تكنيك Shape Fromshading

پدیدآور

هاشمي بني,ليلا

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1380

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 23889 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 585 بازیابی: TA 44 )


عنوان اصلي

ويديو گرامتري با استفاده از قيد حركت دوراني دوربين

پدیدآور

ستوده, سهيل

گرايش

رشته عمران فتوگرامتري * غيرفعال

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1380

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 24204 )


 

عنوان اصلي

بررسي ساختارهاي مختلف داده در سيستم هاي اطلاعات مكاني

پدیدآور

نانلكي,آرش

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1380

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 23311 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 577 بازیابی: TA 36 )


عنوان اصلي

ويديو گرامتري با استفاده از قيد حركت دوراني دوربين

پدیدآور

ستوده,سهيل

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1380

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 588 بازیابی: TA 47 )


عنوان اصلي

استفاده از معادلات Muitiquadric در مثلث بندي هوايي

پدیدآور

قريشي,اشرف السادات

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1380

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 23888 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 584 بازیابی: TA 43 )


عنوان اصلي

بررسي و مدلسازي خطاي يونسفر به كمك مشاهدات ايستگاههاي دامي GPS

پدیدآور

باعث, مرضيه

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1380

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 23407 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 578 بازیابی: TA 37 )


عنوان اصلي

تجزيه و تحليل شبكه در GIS به منظور بهينه سازي كمك رساني

پدیدآور

خزائي,صفا

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1380

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 24385 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 589 بازیابی: TA 48 )


عنوان اصلي

بازسازي اتوماتيك سطح صورت انسان توسط روشهاي فتوگرامتري برد كوتاه و تناظريابي رقومي

پدیدآور

امير پريان,جعفر

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1380

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 23894 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 586 بازیابی: TA 45 )


عنوان اصلي

تجزيه و تحليل تغيير شكل سه بعدي با استفاده از كميتهاي ناوردا

پدیدآور

اسمعيلي,رضا

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1381

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 25178 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 637 بازیابی: TA 53 )


عنوان اصلي

ارائه سيستم هشدار دهنده و حامي امداد رساني جهت مديريت سوانح ريلي با استفاده از تلفيق GIS و GPS

پدیدآور

جندقي علائي,عباس

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1381

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 669 بازیابی: TA 57 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 26037 )


عنوان اصلي

تعيين توپوگرافي سطح آب در خليج فارس ودرياي عمان از طريق تلفيق مشاهدات CPS و اطلاعات تايدگيج ها

پدیدآور

مسيب زاده,مهدي

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1381

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 25716 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 646 بازیابی: TA 55 )


عنوان اصلي

تناظريابي نقاط تصوير با استفاده از تبديل موجك

پدیدآور

قارويريان,مهرداد

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1381

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 25117 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 635 بازیابی: TA 51 )


عنوان اصلي

نقش سيستمهاي اطلاعات مكاني (GIS) در مديريت تعمير و نگهداري خطوط راه آهن

پدیدآور

صاحب الزماني,نسيم

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1381

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 26147 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 670 بازیابی: TA 58 )


عنوان اصلي

انتخاب مسير بهينه خطوط راه آهن با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني (GIS)

پدیدآور

صاحب الزماني,پرستو

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1381

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 26148 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 671 بازیابی: TA 59 )


عنوان اصلي

مدلسازي چهار بعدي تغييرات لحظه اي سطح دريا در دامنه مكان و زمان مطالعه خاص: سطح متوسط دريا و توپوگرافي سطح دريا در خليج فارس و درياي عمان

پدیدآور

رستمي,قاسم

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1381

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 25121 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 634 بازیابی: TA 50 )


عنوان اصلي

ارزيابي تصاوير فضايي با قدرت تفكيك بالا به منظور تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس از ديدگاه فتوگرامتري مطالعه موردي: تصوير پانكروماتيك ژئوآيكونوس ايران

پدیدآور

صادقيان,سعيد

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

دکتری تخصصی

تاریخ دفاع

1381

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 25573 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 636 بازیابی: TA 52 )


عنوان اصلي

آشكارسازي هدف و طبقه بندي تصاوير فراطيفي با دقت زير پيكسل

پدیدآور

دستوريان,كريم

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1381

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 24556 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 633 بازیابی: TA 49 )


عنوان اصلي

تهيه چارتهاي دريائي با استفاده از مختصات 3 بعدي GPS و مشاهدات ارتفاع سنجي ماهواره اي

پدیدآور

سهرابي اطهر, مصطفي

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1382

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 28347 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 806 بازیابی: TA 77 )


عنوان اصلي

تهيه اتوماتيك نقشه اختلافات در تصاوير برد كوتاه

پدیدآور

كريمي نژاد اصل,فاطمه

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1382

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 686 بازیابی: TA 62 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 26361 )


عنوان اصلي

مدلسازي خطاي تروپوسفريك براي مشاهدات GPS

پدیدآور

جعفري,مرضيه

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1382

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 26862 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 722 بازیابی: TA 67 )


عنوان اصلي

فشرده سازي فراكتالي تصاوير و مقايسه آن با ساير روشهاي فشرده سازي تصوير

پدیدآور

شفيعي,فرخ

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1382

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 27406 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 754 بازیابی: TA 69 )


عنوان اصلي

پردازش مشاهـدات ترازيابي دقيق ايران وتعييـن اعداد ژئوپتانسيـلي براي كـل شبكـه

پدیدآور

كريمي,روح الله

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1382

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 27432 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 755 بازیابی: TA 70 )


عنوان اصلي

اندازه گيري بدنه خودروبااستفاده ازدوربين هاي متريك وغيرمتريك

پدیدآور

قنبري پرمهر,عبادت

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1382

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 26302 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 681 بازیابی: TA 60 )


عنوان اصلي

مدلسازي منطقه اي خطاي انكسار جوي براي طوليا بهاي الكترونيكي

پدیدآور

افشـاري پـور,مصـطفـي

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1382

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 27670 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 763 بازیابی: TA 72 )


عنوان اصلي

تاثير تكنيك هـاي متفاوت درونيـابي براي حل مشكـل جابجايي زماني (Time Offset) در مثلث بندي هوايي بكمك GPS

پدیدآور

رحماني زاده,آرش

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1382

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 26557 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 699 بازیابی: TA 63 )


عنوان اصلي

آناليز وضعيت جزر و مدي و تهيه نقشه هاي هم دامنه و هم فاز با استفاده از مشاهدات ماهواره ارتفاع سنجي TOPEX/ POSEIDON

پدیدآور

هاشمي فراهاني,حسن

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1382

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 26869 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 721 بازیابی: TA 66 )


عنوان اصلي

آناليز خطاها و دقت هاي قابل دسترسي در مراحل جمع آوري و پردازش داده‌هاي هيدروگرافي

پدیدآور

غفوريان, اميرهوشنگ

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1383

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 888 بازیابی: TA 91 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 29932 بازیابی: 624P )


عنوان اصلي

تعيين بخارآب اتمسفر با استفاده از GPS

پدیدآور

شورچه,بيژن

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1383

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 882 بازیابی: TA 89 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 29795 بازیابی: 557P )


عنوان اصلي

مسئله مقـدار مرزي بيضوي تعيين ژئوئيـد با استفـاده از مشاهدات ثقلي زميني، نجومي و ارتفاع سنجي ماهواره اي

پدیدآور

صفري هجوم آبادي,عبدالرضا

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

دکتری تخصصی

تاریخ دفاع

1383

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 825 بازیابی: TA 79 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 28787 )


عنوان اصلي

تصحيح راديومتري و هندسي راديوگراف هاي پانوراميك دندان پزشكي

پدیدآور

رمزي,پوريا

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1383

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 897 بازیابی: TA 94 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 30020 بازیابی: 694P )


عنوان اصلي

تعيين ميدان پتانسيل ثقل محلي با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجي ماهواره‌اي مطالعـه خاص: تعييـن ميدان ثقل در جـزيـره قشم

پدیدآور

عرب صاحبي,رضا

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1383

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 850 بازیابی: TA 83 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 29686 بازیابی: 500P )


عنوان اصلي

ارائه روشي جديد جهت تعيين موقعيت سه‌بعدي ساختارهاي تحت الارضي جهت اكتشافات نفتي

پدیدآور

شيرزايي,منوچهر

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1383

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 883 بازیابی: TA 90 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 29830 بازیابی: 460P )


عنوان اصلي

يك چارچوب منطقي براي تحليل روابط توپولوژيك زمانمند اشياء متحرك در محيطهاي همراه با و بدون شرايط نايقيني

پدیدآور

ملك,محمدرضا

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

دکتری تخصصی

تاریخ دفاع

1383

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 891 بازیابی: TA 92 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 30016 بازیابی: 669P )


عنوان اصلي

ادغـام اطلاعات سنجـنده‌هاي ماهـواره‌اي مختلف و اطلاعات ژئوفيزيكي به منظور دستيـابي به سطح لحظـه‌اي آب دريا

پدیدآور

شجاعي حسن كياده,كاميار

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1383

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 894 بازیابی: TA 93 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 30078 بازیابی: 604P )


عنوان اصلي

استخـراج تغيـيرات پوششي و كاربري زميـن با استفاده از تصاوير IRS

پدیدآور

آقايي ميبدي,ابوالفضل

گرايش

گروه مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1383

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 998 بازیابی: TA 112 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 31869 )


عنوان اصلي

بازنگري فرمولهاي محاسباتي ارتفاع اورتومتريك با استفاده از اعداد ژئوپتانسيل به منظور بهبود دقت

پدیدآور

جزائري جونقاني,شهرام

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1383

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 856 بازیابی: TA 84 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 29208 )


عنوان اصلي

افزايش اتوماسيون روند طراحي شبكه در فتوگرامتري صنعتي با استفاده از مدلسازي نايقيني قيود ديد و جانمايي دوربين

پدیدآور

سعادت سرشت,محمد

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

دکتری تخصصی

تاریخ دفاع

1383

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 861 بازیابی: TA 85 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 29272 )


عنوان اصلي

مدلسازي رياضي سنجنده CMOS در فتوگرامتري برد كوتاه بـراي تعييـن ميزان مطابقت شكل قطعات صنعتي با مدل مبنا

پدیدآور

مستوفي, نيكروز

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1384

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 30853 بازیابی: 1375P )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 940 بازیابی: TA 100 )


عنوان اصلي

استخراج عوارض ارتفاعي مصنوعي از تصاويـر با توان تفكيـك مكانـي بـالا و DEM

پدیدآور

محمدي هاشمي, عليرضا

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1384

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 30874 بازیابی: 1397P )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 944 بازیابی: TA 101 )


عنوان اصلي

طراحي شبكه DGPS به منظور افزايش دقت تعيين موقعيت دريايي در سواحل خليج فارس و درياي عمان

پدیدآور

گتابي كشتلي,محمود

گرايش

رشته نقشه برداري ژئودزي هيدروگرافي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1384

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 32429 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1029 بازیابی: TA 114 )


عنوان اصلي

استـخـراج عــوارض از داده هـــاي LIDAR

پدیدآور

معبودي, مهدي

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1384

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 30852 بازیابی: 1374P )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 939 بازیابی: TA 99 )


عنوان اصلي

طراحي و پياده سازي يك سيستم فتوگرامتري چند دوربينه براي بازسازي سه بعدي زخم بستر

پدیدآور

ماليان, عباس

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

دکتری تخصصی

تاریخ دفاع

1384

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 30610 بازیابی: 1148P )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 920 بازیابی: TA 95 )


عنوان اصلي

مطالعه جزر و مد پوسته زمين بر‌ اساس تئوري پتانسيل

پدیدآور

حضرتي صومعه,بهنام

گرايش

گروه مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1384

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 32354 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1026 بازیابی: TA 113 )


عنوان اصلي

بررسي روند تغييرات سطح آب درياي خزر با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجي ماهواره‌اي و تايدگيج‌هاي ساحلي

پدیدآور

جعفري,عباس

گرايش

رشته نقشه برداري ژئودزي هيدروگرافي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1384

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 32529 بازیابی: P3179 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1034 بازیابی: TA 115 )


عنوان اصلي

افزايش دقت تعيين موقعيت در محيط دريايي با استفاده از تلفيق GPS و INS

پدیدآور

بالازادگان,ياشار

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1384

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 31771 )


عنوان اصلي

بررسي اعتبار داده هاي ثقلي دريايي از طريق ارتفاع سنجي ماهواره اي

پدیدآور

صنايعي,رضا

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1384

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 31726 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 989 بازیابی: TA 111 )


عنوان اصلي

سرشكني همزمان دسته اشعه تصاوير هوايي رقومي بر مبناي بكارگيري خطــوط و نقــاط

پدیدآور

اميني, مريم

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1384

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 30845 بازیابی: 1366P )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 938 بازیابی: TA 98 )


عنوان اصلي

مطالعه اثرات بار جزر و مدي در سواحل خليج فارس و درياي عمان

پدیدآور

سلمي,هادي

گرايش

گروه مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1157 بازیابی: TA 136 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 34257 )


عنوان اصلي

تشخيص مسير خط كشي شده با استفاده از تصاوير ويدئويي بر مبناي مفاهيم بينايي كامپيوتري

پدیدآور

سرافراز,امين

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

دکتری تخصصی

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1111 بازیابی: TA 126 )


عنوان اصلي

پياده سازي يك سيستم تجربي در بازسازي سه بعدي اشياء بر مبناي نور ساختاريافته

پدیدآور

جعفري,اكبر

گرايش

گروه نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1200 بازیابی: TA 141 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 34897 )


عنوان اصلي

مقايسه روشهاي سرشكني غير خطي جهت حل مسئله ترانسفورماسيون مختصات 3-بعدي با زواياي دوران بزرگ

پدیدآور

نعيمي,يونس

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري ژئودزي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1126 بازیابی: TA 130 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 34110 )


عنوان اصلي

بررسي همبستگي ناهنجاري هاي يونسفري با وقوع زلزله هاي بزرگ با استفاده از داده هاي ماهواره Demeter

پدیدآور

عماني,آيدا

گرايش

رشته مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 34869 )


 

عنوان اصلي

بهبود دقت درونيابي داده هاي شبكه DTM با بكار بردن تكنيك Shape from shading بر روي تك تصوير SAR

پدیدآور

منصور پوربناب,مصطفي

گرايش

گروه مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 33943 بازیابی: /17 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1114 بازیابی: TA 127 )


عنوان اصلي

طراحي و پياده سازي يك روش تطبيقي براي تناظريابي در تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا

پدیدآور

مظاهري تهراني,حبيب

گرايش

گروه نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 34151 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1131 بازیابی: TA 132 )


عنوان اصلي

تشخيص مسير خط كشي شده با استفاده از تصاوير ويدئويي بر مبناي مفاهيم بينايي كامپيوتري

پدیدآور

سرافراز,امين

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

دکتری تخصصی

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 33927 بازیابی: ندارد )


عنوان اصلي

طراحي و پياده سازي يك سيستم راهيابي مطلوب در محيط شهري با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني همراه

پدیدآور

نيساني ساماني,نجمه

گرايش

گروه مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 33805 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1106 بازیابی: TA 125 )


عنوان اصلي

استخراج جريانات سطحي آب دريا با استفاده از نقشه‌هاي ماهواره‌اي دماي سطح آب و روش تشخيص الگو

پدیدآور

حسنلو,مهدي

گرايش

رشته مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 32850 بازیابی: P2945 )


عنوان اصلي

طبقه بندي عوارض سه بعدي با استفاده از يك روش تلفيق اطلاعات در سطح عارضه

پدیدآور

جواهري,احمد

گرايش

گروه مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 33905 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1115 بازیابی: TA 128 )


عنوان اصلي

داده كاوي مكاني در جهت حمايت از تصميم گيري

پدیدآور

نعمت پور,كمال

گرايش

رشته نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 34362 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1149 بازیابی: TA 133 )


عنوان اصلي

مطالعه اثرات بار جزر و مدي در سواحل خليج فارس و درياي عمان

پدیدآور

سلمي,هادي

گرايش

گروه مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 34257 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1157 بازیابی: TA 136 )


عنوان اصلي

آناليز تصحيح هندسي تصاوير آرايه خطي با استفاده از تبديل آنها به تصوير تك مركزي

پدیدآور

يوسف زاده,ميثم

گرايش

گروه مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 34417 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1155 بازیابی: TA 135 )


عنوان اصلي

افزايش دقت تعيين موقعيت آني در محيط دريايي با استفاده از سيستم هاي تعيين موقعيت ماهواره اي

پدیدآور

غني زاده,ميثم

گرايش

رشته نقشه برداري ژئودزي هيدروگرافي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 35119 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1215 بازیابی: TA 144 )


عنوان اصلي

مطالعه تغييرات محور دوران زمين و تاثير آن بر روي ميدان ثقل و سطح آب درياها

پدیدآور

قاسمي خلخالي,امين

گرايش

گروه مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 34607 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1167 بازیابی: TA 138 )


عنوان اصلي

پياده سازي يك سيستم تجربي در بازسازي سه بعدي اشياء بر مبناي نور ساختاريافته

پدیدآور

جعفري,اكبر

گرايش

گروه نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 34897 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1200 بازیابی: TA 141 )


عنوان اصلي

مطالعه فني و دقيق مرزهاي آبي كشور بر اساس قوانين دريايي و توافقنامه هاي موجود از ديدگاه ژئودزي دريايي

پدیدآور

نظري,مجيد

گرايش

رشته نقشه برداري ژئودزي هيدروگرافي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 34580 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1358 بازیابی: TA 157 )


عنوان اصلي

تعيين ژئوئيد در سواحل با استفاده از مشاهدات ثقل سنجي زميني, ارتفاع سنجي ماهواره اي و مشاهدات GPS/Leveling

پدیدآور

جمعه گي,عباسعلي

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 35270 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1062 بازیابی: TA 117 )


عنوان اصلي

ارزيابي مدل هاي سطح متوسط دريا بر اساس داده هاي ماهواره هاي ارتفاع سنجي

پدیدآور

جليل نژاد,مجيد

گرايش

گروه مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 34383 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1154 بازیابی: TA 134 )


عنوان اصلي

نظارت بر توسعه مناطق شهري با استفاده از تصاوير ماهواره اي به روش آناليز تركيب طيفي و مقايسه پس از طبقه بندي ( مطالعه موردي: شهر تهران)

پدیدآور

ارگاني,ميثم

گرايش

گروه مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 34729 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1178 بازیابی: TA 139 )


عنوان اصلي

مدل سازي اشياء متحرك در يك سيستم اطلاعات مكاني زمانمند تحت شرايط عدم قطعيت

پدیدآور

شكري,طلا

گرايش

رشته نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 35344 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1205 بازیابی: TA 143 )


عنوان اصلي

آناليز مشاهدات ايستگاه دائمي GPS دانشگاه تهران

پدیدآور

عبدي,ناصر

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري ژئودزي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1164 بازیابی: TA 137 )


عنوان اصلي

پياده سازي يك سيستم تجربي در بازسازي سه‌ بعدي سطح اشياء بر مبناي نور ساختار يافته

پدیدآور

جعفري,اكبر

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1200 بازیابی: TA 141 )


عنوان اصلي

افزايش دقت تعيين موقعيت آني در محيط دريائي با استفاده از سيستم هاي تعيين موقعيت ماهواره اي

پدیدآور

غني زاده,ميثم

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1215 بازیابی: TA 144 )


عنوان اصلي

مقايسه روشهاي سرشكني غيرخطي جهت حل مسئله ترانسفورماسيون مختصات 3-بعدي با زواياي دوران بزرگ

پدیدآور

نعيمي,يونس

گرايش

گروه نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1126 بازیابی: TA 130 )


عنوان اصلي

تشخيص مسير خط‌�شي‌شده با استفاده از تصاوير ويدئويي بر مبناي مفاهيم بينايي �امپيوتري

پدیدآور

سرافراز,امين

گرايش

گروه نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1111 بازیابی: TA 126 )


عنوان اصلي

آناليز مشاهدات ايستگاه دائمي GPS دانشگاه تهران

پدیدآور

عبدي,ناصر

گرايش

گروه نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 34534 )


عنوان اصلي

درجه بندي و وزندهي اتوماتيك لايه‌هاي اطلاعاتي در سامانه‌هاي اطلاعات مكاني

پدیدآور

حسينعلي,فرهاد

گرايش

رشته مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385/06/26

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 33288 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1081 بازیابی: TA 119 )


عنوان اصلي

بهينه سازي طراحي شبكه هاي ژئودتيك از لحاظ پارامترهاي دقت و اعتمادپذيري به كمك الگوريتم ژنتيك

پدیدآور

سحابي روشن,حسين

گرايش

گروه مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385/06/28

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1098 بازیابی: TA 122 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 33711 )


عنوان اصلي

پياده سازي يك سيستم اتوماتيك جايابي كشتي

پدیدآور

حسيني علمداري,سياوش

گرايش

رشته نقشه برداري ژئودزي هيدروگرافي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385/07/09

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1090 بازیابی: TA 121 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 33419 )


عنوان اصلي

ناوبري اتوماتيك سكوهاي پرنده با استفاده از مفاهيم بينائي‌ كامپيوتري

پدیدآور

سعيدي,سارا

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1385/11/30

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 37476 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1236 بازیابی: TA 145 )


عنوان اصلي

چهارچوبي عددي جهت بررسي رفتار زهكشي نشده خاك دانه اي به روش اجزاي مجزا

پدیدآور

لامعي,ماهان

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1386

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس يك فني ( ثبت: 1007 بازیابی: TA 1007 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 34937 )


عنوان اصلي

آناليز طيفي نقطه اي مشاهدات ماهواره ارتفاع سنجي توپكس - پوزايدون به منظور مدلسازي سطح متوسط دريا

پدیدآور

ترابي,مجيد

گرايش

رشته مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1386

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1293 بازیابی: TA 150 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 36527 )


عنوان اصلي

تعيين تغييرات ساختمان ها در مناطق شهري بر مبناي به كارگيري همزمان تصاوير با قدرت تفكيك بالاي ماهواره اي و نقشه هاي رقومي

پدیدآور

نيك فال,مانا

گرايش

رشته مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1386

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 36780 )


عنوان اصلي

بررسي كيفيت اطلاعات در تحليل الگوريتم خوشه بندي داده كاوي مكاني

پدیدآور

عظيمي,آرمان

گرايش

رشته نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1386

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1282 بازیابی: TA 148 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 36394 )


عنوان اصلي

استخراج نقشه محصولات كشاورزي با استفاده از تصاوير ASTER و MODIS و مقايسه آن ها (مطالعه موردي-منطقه شيراز)

پدیدآور

روستا,حسن

گرايش

رشته مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1386

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 36099 )


عنوان اصلي

تعيين ميزان ناشي از زلزله در شريان هاي حياتي ترابري شهري, با بكارگيري تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا

پدیدآور

زرين پنجه,نيما

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1386

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 36545 )


عنوان اصلي

تعيين ميزان تخريب ناشي از زلزله در ساختمان ها، با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي با قدرت تفكيك بالا

پدیدآور

راستي ويسي,حيدر

گرايش

رشته مهندسي عمران-فتوگرامتري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1386/06/14

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1297 بازیابی: TA 153 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 36553 )


عنوان اصلي

تعيين ميزان تخريب ناشي از زلزله در شريان هاي حياتي ترابري شهري، با بكارگيري تصاوير ماهواره‌اي با قدرت تفكيك بالا

پدیدآور

زرين‌پنجه,نيما

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1386/06/14

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1295 بازیابی: TA 152 )


عنوان اصلي

تعيين مدل توپوگرافي سطح دريا

پدیدآور

صالحيان,آزاد

گرايش

رشته نقشه برداري ژئودزي هيدروگرافي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1386/06/24

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 36529 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1292 بازیابی: TA 149 )


عنوان اصلي

استخراج نقشه محصولات كشاورزي با استفاده از تصاوير ASTERو MODIS و مقايسه آنها (مطالعه موردي- منطقه شيراز)

پدیدآور

روستا,حسـن

گرايش

گروه نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1386/06/31

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1268 بازیابی: TA 147 )


عنوان اصلي

تخمين پوشش جنگلي و تشخيص تغييرات آن با استفاده از تصاوير ماهواره اي (مطالعه موردي: جنگل هاي منطقه شمال)

پدیدآور

كريميان علي آبادي,بهنام

گرايش

رشته مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1386/07/07

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 36899 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1316 بازیابی: TA 155 )


عنوان اصلي

تعيين تغييرات ساختمان ها در مناطق شهري بر مبناي بكارگيري همزمان تصاوير با قدرت تفكيك بالاي ماهواره اي و نقشه هاي رقومي

پدیدآور

نيك فال,مانا

گرايش

گروه مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1386/07/14

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1302 بازیابی: TA 154 )


عنوان اصلي

بررسي انتشار عدم قطعيت و تعيين آن در نقشه آسيب پذيري لرزه اي شهر تهران با استفاده از سيستم هاي اطلاعات مكاني

پدیدآور

جهان پيما,محمدحسين

گرايش

گروه مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1386/07/14

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1535 بازیابی: TA 186 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 40944 )


عنوان اصلي

مدلسازي ميدان ثقل با استفاده از داده هاي ثقل سنجي زميني و ماهواره اي (مطالعه موردي : جزيره قشم)

پدیدآور

شاه حيدري,مهدي

گرايش

رشته نقشه برداري ژئودزي هيدروگرافي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1386/08/28

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 37994 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1376 بازیابی: TA 158 )


عنوان اصلي

تعيين ارتفاع ارتومتريك در شبكه ترازيابي درجه 1ايران

پدیدآور

مصطفائي,عبدالرحمان

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري ژئودزي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/02/30

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1356 بازیابی: TA 156 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 37622 )


عنوان اصلي

برآورد تانسور كرنش در شبكه ژئوديناميك كشور

پدیدآور

رؤفيان نائيني,مهدي

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري ژئودزي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/03/12

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 38044 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1378 بازیابی: TA 159 )


عنوان اصلي

ارزيابي سيستم هاي تعيين موقعيت در زير دريا و طراحي يك سيستم تعيين موقعيت ملي در زيردريا

پدیدآور

حاجي زاده فر,عبدالحسين

گرايش

رشته نقشه برداري ژئودزي هيدروگرافي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/04/31

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 38137 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1382 بازیابی: TA 160 )


عنوان اصلي

طراحي و اجراي اولين DGNSS ملي

پدیدآور

نبوي,سينا

گرايش

مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/05/08

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1422 بازیابی: TA 163 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 39192 )


عنوان اصلي

تلفيق تصاوير راداري (رادارست) با تصاوير ماهواره¬اي نوري براي برآورد حجم پوشش¬هاي درختي متفاوت در مناطق جنگلي (منطقه مورد مطالعه: شمال ايران)

پدیدآور

فلاحتي باقرآبادي,مهدي

گرايش

عمران سنجش از دور * غيرفعال

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/05/16

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 39164 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1427 بازیابی: TA 166 )


عنوان اصلي

پايش دگرشكلي پوسته با استفاده از تكنيك تداخل سنجي رادار بادريچه مصنوعي

پدیدآور

واجديان,ساناز

گرايش

گروه مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/06/16

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1533 بازیابی: TA 185 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 40903 )


عنوان اصلي

ارزيابي روش هاي آشكارسازي هدف در تصاوير فراطيفي

پدیدآور

اكبري,داود

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

تاریخ دفاع

1387/06/27

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 38599 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1391 بازیابی: TA 161 )


عنوان اصلي

بررسي روش هاي تعيين رطوبت هوا و كاربرد آن در تعيين دماي سطحي

پدیدآور

مرادي زاده,مينا

گرايش

گروه مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/07/13

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 39604 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1437 بازیابی: TA 167 )


 

عنوان اصلي

ارزيابي ريسك لرزه اي شهرتهران با بكارگيري تئوريهاي عدم قطعيت شهود (Dempster- Shafer) و زبر (Rough Set)

پدیدآور

اميري,عليرضا

گرايش

رشته مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/07/13

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 40609 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1512 بازیابی: TA 179 )


عنوان اصلي

مدلسازي جبري حركت در يك شبكه با استفاده از استنتاج مكاني كيفي

پدیدآور

قرني,پدرام

گرايش

مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/07/13

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 39060 )


عنوان اصلي

بهينه سازي شبكه امداد و نجات جاده اي(مطالعه موردي: استان تهران)

پدیدآور

گواهي,نعيمه

گرايش

رشته نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/07/14

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 39947 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1459 بازیابی: TA 169 )


عنوان اصلي

بررسي مسيريابي پويا در سيستم هاي امدادرساني شهري با استفاده از سيستم هاي اطلاعات مكاني

پدیدآور

پناهي سلطان احمدي,سميه

گرايش

رشته نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/07/14

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 39922 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1467 بازیابی: TA 170 )


عنوان اصلي

شبيه سازي ترافيك بزرگراهي بر اساس روش چند عاملي در سيستم اطلاعات مكاني

پدیدآور

خالصيان,مينا

گرايش

رشته نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/07/14

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 40778 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1522 بازیابی: TA 181 )


عنوان اصلي

شبيه سازي راه يابي عامل مبنا جهت امداد رساني بعد از زلزله

پدیدآور

چاوشي,حسين

گرايش

رشته نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/07/14

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 38666 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1399 بازیابی: TA 162 )


عنوان اصلي

مقايسه الگوريتم هاي تشخيص تغييرات در توسعه مناطق شهري با استفاده از تصاوير ماهواره اي (مطالعه موردي: شهر شيراز)

پدیدآور

رفيعي,آذرخش

گرايش

مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/07/14

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1425 بازیابی: TA 165 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 39160 )


عنوان اصلي

استفاده از روش تداخل سنجي راداري براي مطالعه فرونشست

پدیدآور

علي پور,سميرا

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري ژئودزي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/08/19

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 39406 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1438 بازیابی: TA 168 )


عنوان اصلي

آناليزچند سنجنده¬اي تغييرات درياچه¬اي،مطالعه موردي: حوضه آبريز درياچه ويكتوريا

پدیدآور

فروتن,احسان

گرايش

مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/09/12

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1424 بازیابی: TA 164 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 39169 )


عنوان اصلي

تلاشي در جهت ايجاد يك سرويس ارائه ي مختصات مداري دقيق ماهواره هاي GPS به كمك شبكه ايستگاه هاي دائمي GPS موجود دركشور

پدیدآور

غلامعلي,ابوالفضل

گرايش

رشته نقشه برداري ژئودزي هيدروگرافي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/09/20

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1491 بازیابی: TA 174 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 40272 )


عنوان اصلي

بررسي و ارزيابي روشهاي كمي و كيفي تغببرات كاربري و پوشش زمين در منطقه كاشان با استفاده از تحليل تصاوير سنجش از دور ( سنجنده هاي TM و ETM+)

پدیدآور

زراعتي,مرتضي

گرايش

رشته سنجش از دور وسيستم اطلاعات جغرافيايي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/11/14

محلهای نگهداری

 


عنوان اصلي

بررسي و ارزيابي روش هاي كمي و كيفي تغييرات كاربري و پوشش زمين درمنطقه كاشان با استفاده از تحليل تصاوير سنجش از دور ( سنجنده هاي TM وETM+ )

پدیدآور

زراعتي,مرتضي

گرايش

رشته سنجش از دور وسيستم اطلاعات جغرافيايي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/11/14

محلهای نگهداری

پايان نامه - جغرافيا ( ثبت: 1359 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 39797 )


عنوان اصلي

عمق سنجي آبهاي كم عمق از روي تصاوير ماهواره اي

پدیدآور

ابراهيمي كيا,مژده

گرايش

مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/11/20

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 41053 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1538 بازیابی: TA 187 )


عنوان اصلي

متراكم سازي اطلاعات مداري با بكارگيري روش هاي مختلف تلفيق مشاهدات

پدیدآور

عرفاني جزي,زهره

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري ژئودزي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/11/20

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 40747 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1505 بازیابی: TA 177 )


عنوان اصلي

بررسي مشكلات و ارائه راه حل توليد تصوير ارتوي رقومي حقيقي در مناطق شهري

پدیدآور

شريعت,معصومه

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/11/26

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1590 بازیابی: TA 196 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 41850 )


عنوان اصلي

كاربرد مدل رياضي افاين پروجكشن در تصحيح هندسي تصاوير ماهواره اي IRS-P5

پدیدآور

دادرس جوان,فرزانه

گرايش

مهندسي عمران-نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/11/26

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1579 بازیابی: TA 194 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 41687 )


عنوان اصلي

تعيين مدار ديناميكي ماهواره¬هاي ارتفاع پايين

پدیدآور

ماهوتي,ميثم

گرايش

رشته نقشه برداري ژئودزي هيدروگرافي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/11/27

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1527 بازیابی: TA 183 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 40236 )


عنوان اصلي

بازسازي اتوماتيك مدل ساختمان ها برمبناي بكارگيري داده هاي ليدار

پدیدآور

كاوش,محمد طاهر

گرايش

گروه مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/11/29

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1468 بازیابی: TA 171 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 39997 )


عنوان اصلي

مطالعه و ارزيابي نرم افزارهاي آزاد/متن باز موجود در حوزه سيستم هاي اطلاعات مكاني

پدیدآور

هاشمي پيكر,سيد رضا

گرايش

رشته نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/11/29

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 40194 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1483 بازیابی: TA 172 )


عنوان اصلي

ارزيابي روش تلفيق نور ساخت يافته و فتوگرامتري در بازسازي سه بعدي اجسام

پدیدآور

پاشائي,محمد

گرايش

گروه مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/11/29

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1529 بازیابی: TA 184 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 41065 )


عنوان اصلي

توسعه الگوريتم مسيريابي مقيد به شيوه سواري اشتراكي در سيستم اطلاعات مكاني

پدیدآور

تيموري,مريم

گرايش

رشته نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/11/29

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 40773 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1523 بازیابی: TA 182 )


عنوان اصلي

بررسي نقش سيستم هاي اطلاعات مكاني

پدیدآور

بشردوست,عابد

گرايش

رشته نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/11/29

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1553 بازیابی: TA 190 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 41263 )


عنوان اصلي

توسعه فعاليت مبناي برنامه ريزي سفر در شبكه هاي چندساختي

پدیدآور

كليايي,سميرا

گرايش

رشته نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/11/29

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 41980 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1594 بازیابی: TA 197 )


عنوان اصلي

نظارت بر فرونشست زمين ناشي از استخراج بي رويه آب هاي زيرزميني در دشت مشهد با استفاده از سري زماني تكنيك تداخل سنجي راداري و مقايسه با مشاهدات ژئودتيك

پدیدآور

اكبري,وحيد

گرايش

گروه نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/11/30

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 40373 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1499 بازیابی: TA 175 )


عنوان اصلي

تعيين ضخامت لايه الاستيك ليتوسفر با استفاده از داده¬هاي ثقل¬سنجي و توپوگرافي منطقه مورد مطالعه: كشور ايران

پدیدآور

عباس زاده,مجيد

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري ژئودزي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/11/30

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 40806 )


عنوان اصلي

تشخيص اتوماتيك ستاره در يك سيستم نجومي بينايي-مبنا

پدیدآور

فرزانه,سعيد

گرايش

رشته نقشه برداري ژئودزي هيدروگرافي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/11/30

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 40675 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1515 بازیابی: TA 180 )


عنوان اصلي

مدلسازي تغييرات پوشش زمين با استفاده از Cellular Automata در محيط GIS

پدیدآور

جوادي دودران,ياشار

گرايش

رشته نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/11/30

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1550 بازیابی: TA 189 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 41268 )


عنوان اصلي

مدلسازي آلودگي صوتي با استفاده از مدل سه بعدي شهري در محيط GIS

پدیدآور

حجت,سيد علي

گرايش

رشته نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/11/30

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1560 بازیابی: TA 191 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 41458 )


عنوان اصلي

امكان سنجي ادغام اطلاعات ماهواره اي ارتفاع سنجي و گراويمتري در تامين اطلاعات ثقلي مورد نياز اكتشافات نفتي در دريا

پدیدآور

حسيني,مصطفي

گرايش

رشته نقشه برداري ژئودزي هيدروگرافي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/11/30

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1573 بازیابی: TA 193 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 41620 )


عنوان اصلي

بازسازي سه بعدي اجسام كوچك به روش استخراج شكل از نيمرخ

پدیدآور

موسوي,سيد مهدي

گرايش

گروه مهندسي نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/12/01

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 41104 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1545 بازیابی: TA 188 )


عنوان اصلي

پيش بيني آلودگي هوا با استفاده از داده كاوي مكاني

پدیدآور

هاتفي افشار,اسماعيل

گرايش

رشته نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/12/03

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1572 بازیابی: TA 192 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 41614 )


عنوان اصلي

بررسي روشهاي تعيين سيستم مختصات مبنا در شبكه¬هاي كنترل جابجايي

پدیدآور

نساري,حسين

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري ژئودزي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/12/03

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1502 بازیابی: TA 176 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 40411 )


عنوان اصلي

طراحي و مدلسازي سيستم اطلاعات مكاني-زمانمند

پدیدآور

بهراميان,زهرا

گرايش

رشته نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/12/04

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 41712 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1580 بازیابی: TA 195 )


عنوان اصلي

پايش تغييرات خط ساحلي به كمك داده‌هاي ماهواره‌اي (مورد مطالعه: ساحل شرقي درياچه اروميه)

پدیدآور

قزلسفلي,محسن

گرايش

رشته سنجش از دور وسيستم اطلاعات جغرافيايي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/12/15

محلهای نگهداری

پايان نامه - جغرافيا ( ثبت: 1369 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 40273 )


عنوان اصلي

مطالعه تغيير شكل سدها از طريق تلفيق مشاهدات ژئودزي زميني و ماهواره اي

پدیدآور

قره باغي,امين

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري ژئودزي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1387/12/20

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1486 بازیابی: TA 173 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 40206 )


عنوان اصلي

بررسي قابليت سنجنده هاي LISSIII و ASTER براي ارزيابي نمكزارهاي ايران و امكان كاليبراسيون آنها

پدیدآور

سرمستي,نادر

گرايش

رشته سنجش از دور وسيستم اطلاعات جغرافيايي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1388/04/08

محلهای نگهداری

پايان نامه - جغرافيا ( ثبت: 1420 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 42707 )


عنوان اصلي

تعيين سطح برف با استفاده از داده هاي ماهواره اي(حوضه آبريز سد لتيان)

پدیدآور

طالبي اسفندارني,سميه

گرايش

رشته سنجش از دور وسيستم اطلاعات جغرافيايي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1388/04/16

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 41771 )
پايان نامه - جغرافيا ( ثبت: 1394 )


عنوان اصلي

كاربرد سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در پي جويي مس و عناصر همراه (مطالعه موردي: سياه بيشه تا پنجاب آمل)

پدیدآور

فريدوني,فاطمه

گرايش

رشته سنجش از دور وسيستم اطلاعات جغرافيايي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1388/04/16

محلهای نگهداری

پايان نامه - جغرافيا ( ثبت: 1412 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 41654 )


عنوان اصلي

پايش تغييرات شهري با استفاده از داده هاي سنجش از دور

پدیدآور

حاتمي مسكوني,فتاح

گرايش

رشته سنجش از دور وسيستم اطلاعات جغرافيايي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1388/04/20

محلهای نگهداری

پايان نامه - جغرافيا ( ثبت: 1406 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 41551 )


عنوان اصلي

ارزيابي Open Source هاي مهم 3D GIS

پدیدآور

اكبري,محمد

گرايش

رشته نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1388/06/31

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 42767 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1636 بازیابی: TA 198 )


عنوان اصلي

تعيين نقاط حادثه خيزجاده‌اي در سيستم اطلاعات مكاني

پدیدآور

عفتي,ميثم

گرايش

رشته نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1388/06/31

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 42791 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1637 بازیابی: TA 199 )


عنوان اصلي

طبقه بندي پوشش گياهي با استفاده از تحليل تصاوير ماهواره اي IIRS

پدیدآور

طاهريان,مجيد

گرايش

رشته سنجش از دور وسيستم اطلاعات جغرافيايي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1388/07/11

محلهای نگهداری

پايان نامه - جغرافيا ( ثبت: 1387 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 42255 )


عنوان اصلي

بررسي مدل ‏بُرداري Cellular Automata به منظور پيش‏بيني تغييرات كاربري اراضي

پدیدآور

اصلاني مقدم,ايمان

گرايش

رشته نقشه برداري سيستم اطلاعات مكاني

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1388/07/11

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 42937 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1647 بازیابی: TA 200 )


عنوان اصلي

پياده‌سازي مدل آمايشي كشاورزي با استفاده از منطق فازي و سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)(منطقه مورد مطالعه:فريدون شهر)

پدیدآور

مينائي,مسعود

گرايش

رشته سنجش از دور وسيستم اطلاعات جغرافيايي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1388/07/13

محلهای نگهداری

پايان نامه - جغرافيا ( ثبت: 1402 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 42571 )


عنوان اصلي

ارزيابي ريسك حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك به كمك آناليز چند معياره تصميم گيري و GIS مطالعه موردي: استان كرمانشاه

پدیدآور

شعبانيان احمدي,سيد حسن

گرايش

رشته سنجش از دور وسيستم اطلاعات جغرافيايي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1388/07/15

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 43001 )
پايان نامه - جغرافيا ( ثبت: 1434 )


عنوان اصلي

مطالعه و طراحي مدل مفهومي SDIبخشي شهرداري (مطالعه موردي: شهرداري بابل)

پدیدآور

آقا نژاد احمدچالي,محمد رضا

گرايش

رشته سنجش از دور وسيستم اطلاعات جغرافيايي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1388/07/15

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 42291 )
پايان نامه - جغرافيا ( ثبت: 1391 )


عنوان اصلي

نيازسنجي و طراحي سيستم پشتيباني تصميم براي بازار املاك و مسكن (مطالعه موردي :منطقه هفت تير)

پدیدآور

اسمعيلي,پرويز

گرايش

رشته سنجش از دور وسيستم اطلاعات جغرافيايي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1388/07/15

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 42556 )
پايان نامه - جغرافيا ( ثبت: 1400 )


عنوان اصلي

استخراج روند تغييرات كاربري اراضي حوضه آبريز سد ستارخان و بررسي اثرات آن بر رژيم هيدرولوژيكي حوضه با استفاده از داده هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات مكاني

پدیدآور

محمودي,رضا

گرايش

رشته سنجش از دور وسيستم اطلاعات جغرافيايي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1388/07/15

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 42376 )
پايان نامه - جغرافيا ( ثبت: 1414 )


عنوان اصلي

طراحي و توسعه‌ي يك سيستم پشتيبان تصميم مكاني گروهي مبتني‌بر رويكرد فازي، مطالعه‌ي موردي: مكان‌يابي ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني منطقه‌ي شش تهران

پدیدآور

حاجي باقري,رسول

گرايش

رشته سنجش از دور وسيستم اطلاعات جغرافيايي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1388/07/15

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 42899 )
پايان نامه - جغرافيا ( ثبت: 1426 )


عنوان اصلي

استفاده از تصاوير ماهواره اي MERIS براي اصلاح پارامتر آب قابل بارش كلي برآورد شده بوسيله تصاوير ماهواره اي MODIS

پدیدآور

حبيب زاده لمسو,قاسم

گرايش

رشته سنجش از دور وسيستم اطلاعات جغرافيايي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1388/07/15

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 42927 )
پايان نامه - جغرافيا ( ثبت: 1430 )


 

عنوان اصلي

بكارگيري الگوريتم MSAA جهت بازسازي ميدان ثقل زمين با استفاده از مشاهدات ماهواره اي

پدیدآور

امجدي پرور,بابك

گرايش

رشته مهندسي عمران-نقشه برداري ژئودزي

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

1388/11/13

محلهای نگهداری

پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1665 بازیابی: TA201 )


عنوان اصلي

ارزشگذاري قيمت املاك مسكوني در محيط سيستم اطلاعات مكاني

پدیدآور

كوهي كمالي,مهرداد

گرايش

گروه نقشه برداري

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع

87/11/29

محلهای نگهداری

كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 40506 )
پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 1506 بازیابی: TA 178 )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[مشاهده وبلاگ من ]  [بازگشت به صفحه اصلی] [مقالات] [نقشه برداری] [اخبار] [تماس با من]

 

شرکت مقیاس زنجان

 

مقالات و مطالب علمی

 

سایر مطالب نقشه برداری

 

 ITاخبار ژئوماتیک و

 

گروه نقشه برداری دانشگاه زنجان

 


 [بازگشت به صفحه اصلی وب سايت]

 

 

 

 

All Rights Reserved © Copyright 2001-2008 FARID ESMAEILI
نویسنده، طراحي، اجرا و پشتيباني فريد اسماعيلي

هر گونه استفاده، انتشار و یا کپی برداری از کلیه مطالب و مقالات این وب سایت فقط با ذکر منبع و نام نویسنده مجاز می باشد!!